3000 KT

Сritical mass diapason: min2700 kT – 3300 kTmax

4,5= 2700/2700 kt ,  5 x 600= 3000/300 kt , 6= 3300/3300 kt